Savunmada hedef daha fazla yerlilik ve ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak.

05 Aralık 2019

Savunmada hedef daha fazla yerlilik ve ihracat

Türk savunma sanayisinde 2023'e kadar uygulanacak plan ve bu kapsamda hayata geçirilecek eylemlerle yerlilik oranı yükseltilecek, güvenlik güçlerinin kullanımına yeni teknolojiler sunulacak, sektördeki yetkinlikler ve ihracat olanakları artırılacak.

Türk savunma sanayisinin ortak bir vizyon etrafında yüksek verimliliğe odaklanarak hizmet verebilmesini, imkan ve kabiliyetlerini aynı amaç etrafında seferber etmesini sağlamak adına bütüncül bir strateji oluşturmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hazırlandı.

Plan doğrultusunda, harekat sahalarındaki ihtiyaçların karşılanmasında yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılması ve bunların sürekli gelişiminin sağlanması amaçlanıyor. Gelişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına maddi ve beşeri kaynaklar en etkin biçimde değerlendirilecek. Sektörel yetkinliklerin yanı sıra sürdürülebilirliğin de artırılması adına uluslararası iş birlikleri derinleştirilecek.

Plana göre, 5 yıllık dönemde savunma ve güvenliğe yönelik kullanıcı ihtiyaçlarının güvenli, istikrarlı şekilde ve mümkün olan azami ölçüde Türk savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri ile karşılanması, bunun için gerekli teknoloji tabanının oluşturulması için bütüncül politika ve stratejileri içerecek Türk Savunma Sanayii Stratejisi hazırlanacak.

Yetenek envanteri için YETEN Projesi

Savunma sanayisi ürünlerinin, teknik kabiliyetleri artırılmış ve sistem, alt sistem, bileşen seviyesindeki dışa bağımlılığı azaltılmış versiyonları geliştirilecek.

Bunu sağlamak üzere; tüm ülke kapsamında, savunma sanayisinin mevcut durumunu, sistem, alt sistem, bileşen seviyesindeki kabiliyetlerini saptamak için endüstriyel yetkinlik veri altyapısının geliştirilerek yetenek envanterinin oluşturulacağı YETEN Projesi tamamlanacak.

Yetenek envanteri ile Mühimmat Yol Haritası, Hava Savunma ve Uzay Yol Haritası, İnsansız ve Akıllı Sistemler Yol Haritası gibi spesifik yol haritaları bütüncül bir bakış açısıyla analiz edilerek Yerlileştirme Yol Haritası oluşturulacak.

Yerlileştirme Yol Haritası kapsamındaki ilerleme, yerlilik oranı analizi kapsamında takip edilecek.

Bu çalışmalar sonunda 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması amaçlanıyor.

Finansal kaynağa ilişkin planlama dikkate alınarak; başkanlıkça yürütülen ve başlatılması talep edilen projeler, ihtiyaç makamları ile koordineli şekilde önceliklendirmeye tabi tutularak Savunma Sanayii Destekleme Fonu kullanımı etkinleştirilecek.

Sözleşmesi imzalanmış projeler için önceliklendirme çalışması gelecek yıl tamamlanacak.

Fon gelirlerini artırmaya ve giderlerini azaltmaya yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışılacak ve karar verilen yöntemler uygulamaya konulacak.

Hedef 3 milyon gence ulaşmak

Savunma sanayisinde, farkındalığı ve eğitim kalitesi yüksek iş gücü kapasitesi artırılacak.

Milli teknoloji şuuru aşılayacak ve geliştirerek yerleştirecek etkinlikler (Vizyoner Genç Projesi, Roboik Yarışması ve benzeri) düzenlenecek ve bu uğurda gerçekleştirilecek faaliyetler (Teknofest ve benzeri) desteklenecek.

Başkanlık personelinin uzmanlık seviyesini artırmak üzere yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemi uygulamaya koyulacak.

2023 yılında Savunma Sanayii Akademisi eğitim gören öğrenci sayısının 200'e ulaşması, Vizyoner Genç Projesi kapsamında ulaşılan genç sayısının 3 milyona ulaşması hedefleniyor.

Sürpriz etki yaratacak teknolojiler

Savunma sanayisi ekosistemini oluşturan tüm paydaşların katkıları ile Teknoloji Bazlı Ar-Ge Yol Haritası her yıl güncellenecek ve uygulanma oranı artırılacak.

Savunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılacak.

Bu konuda "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek.

Yeni test merkezleri kurulacak

Savunma sanayisine hizmet edecek test ve değerlendirme altyapılarının geliştirilmesi faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ve koordineli şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Projeler kapsamında gerçekleştirilen ve ihtiyaç duyulan testler konsolide edilerek, açıklık (gap) analizi gerçekleştirilecek ve analiz sonuçları doğrultusunda test merkezi yatırım kararları alınıp uygulanacak.

Bu kapsamda, Siber Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi 2022, Kara Araçları ve Balistik test merkezleri ise 2023'te kurulacak.

İhracat için çok yönlü çalışma

Global konjonktürel değişimlere hızla uyum sağlayacak ülke/proje bazlı ihracat stratejileri belirlemeye yönelik karar destek süreçleri oluşturularak uygulamaya konulacak.,

Bu ihracat stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak hayata geçirilecek ve her yıl en az 2 ihracat sözleşmesi imzalanacak.

Hedef pazarlara yönelik, diğer ihracat enstrümanlarının yanı sıra mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak, bu kapsamda her yıl en az 2 ihracat sözleşmesinin imzalanması sağlanacak.

Devletten Devlete Satış Mekanizması'nın esas ve süreçleri oluşturularak uygulamaya konulacak.

İmkanların elverdiği ölçüde her yıl en az 4 ülkede savunma sanayii müşavirliği/ataşeliği kadroları oluşturulacak.

Her yıl 5 uluslararası fuara milli katılım sağlanacak, en az 10 ülke ile savunma sanayisi iş birliği toplantısı gerçekleştirilecek, en az 2 ülke ile Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması imzalanacak.

Firmalara finansal destek verilecek

Sektörel derinliği sağlamak ve tedarik zincirini tabana yaymak üzere savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların mali performansları analiz edilecek ve sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik genel değerlendirmeler (sektörel bazda ve ana yüklenici/alt yüklenici bazında) raporlanacak.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında savunma sanayisi firmaları analiz edilerek ihtiyaç duydukları destek alanları belirlenecek ve eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak.

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında ise KOBİ’ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak.

Sektörel buluşmalar gerçekleştirilecek

Savunma sanayisi ekosistemini oluşturan paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere Savunma Sanayii Ekosistemi Koordinasyon Platformu kapsamında düzenli toplantılar gerçekleştirilecek ve ekosisteme ilişkin problem ve gelişme alanları tespit edilerek çözüme yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve organize sanayi bölgeleri buluşmaları) düzenlenecek.

Çoklu kullanım imkanları geliştirilecek

Teknoloji alanındaki öncü sektörlerden olan savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sağlık, enerji, ulaştırma gibi ilişkili sektörlerde kullanımını teşvik etmek ve diğer sektör kabiliyetlerini savunma sanayisine aktarmak için çalışma alanları oluşturulacak.

Savunma sanayisi sistem/alt sistem/bileşen kabiliyetlerinin ilişkili diğer sektörlerde ve diğer sektör kabiliyetlerinin savunma sanayisinde kullanılabilirliğini analiz etmeye yönelik model (Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Modeli) geliştirilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilen analiz sonuçları bu kapsamda gerçekleştirilecek zirve ile sektöre duyurulacak ve söz konusu analiz sonuçları ile değerlendirme raporları doğrultusunda projeler başlatılacak. Model, Elektronik ve Radar Sektörü çerçevesinde pilot uygulama olarak hayata geçirildikten sonra yaygınlaştırılacak.

Bu doğrultuda gelecek yıl Elektronik Harp ve Radar Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Modeli Projesi ile Elektronik Harp ve Radar Sektör Zirvesi gerçekleştirilecek.

Plan dönemindeki amaç ve hedeflerin yaklaşık maliyetinin 242 milyon lira olması öngörülüyor.

Diğer Haberler
Gündem

Milli yazılım ilk mesajla tarihe not düştü

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.