Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş ÜLGER

Röportaj

02 Şubat 2019

MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETER V. SAVAŞ ÜLGER

KONYA’NIN SAVUNMA SANAYİ ENTEGRASYON SÜRECİ VE

MEVLANA KALKINMA AJANSININ

SAVUNMA SANAYİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETER V. SAVAŞ ÜLGER

                 

SAVTÜRK son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında ülkemizin gerçekleştirdiği hamlelerin kamuoyuna duyurulması noktasında önemli bir görev ifa ediyor… Bu amaçla Cumhurbaşkanlığımızın savunma sanayinde Yerli Milli Üretim, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi, Alt Sistem Sahipliği politikalarının yereldeki yansımalarını kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışıyor. Bu çerçevede, son yıllarda Türkiye’de Savunma Sanayinin Parlayan Yıldızı Konya’da faaliyet gösteren kurum olan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Sayın Savaş ÜLGER ile Konya’nın Savunma Sanayi Entegrasyon sürecini ve Mevlana Kalkınma Ajansının Savunma Sanayi Çalışmalarını konuştuk.

 SAVTÜRK: Mevlana Kalkınma Ajansı Çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

S.ÜLGER: Öncelikle belirtmek gerekir ki Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya ve Karaman Bölgesinde 2009 yılından bu yana, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtildiği gibi, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyet göstermektedir. Bu görevler ve 2014-2023 Konya Karaman Bölge Planı doğrultusunda, bugüne kadar farklı sektörlerde çıkmış olduğumuz otuz dört farklı destek programları (mali ve teknik destek programı) kapsamında ajansımıza sunulan 1125 proje kabul görmüş ajansımız tarafından kar amacı güden kurum ve kuruluşlara (KOBİ) 79.2 Milyon TL ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 80.5 Milyon TL olmak üzere 160 Milyon TL’ye yakın destek sağlanarak eş finansman ile birlikte bölgede yaklaşık 300 Milyon TL’lik bir yatırım harekete geçirilmiştir. Ajansımız desteği ile hayata geçirilen projeler sayesinde bugüne kadar 1378 yeni istihdam oluşmuş, bununla birlikte yaklaşık 44.000 kişinin farklı konularda eğitim alması sağlanmıştır. Diğer taraftan, Ajanslar yapıları itibari ile teklif çağrıları kapsamında hibe vermenin yanı sıra bulundukları bölgedeki girişimcilik ekosisteminin oluşması ve gelişmesi yönünde de çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, ajansımız tarafından bugüne kadar 850 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilerek girişimci adayları desteklenmiştir. 2 Kez HACKATON etkinliği düzenlenerek Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Bir yandan yürütmüş olduğumuz mali ve teknik destek programları ile bölgemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik açıdan gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken bir yandan da Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofislerimiz aracılığı ile “Tek Durak Ofis” anlayışı doğrultusunda “ücretsiz” olarak verdiğimiz

 

yatırımcılara rehberlik etme, işletme kurma süreçlerine yardımcı olma, kurumlarla olan bağlantıları kolaylaştırma, izin ve ruhsatlandırma süreçlerini koordine etme gibi hizmetlerimizle bölgemize yatırımcı çekmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla ajansımız tarafından bugüne kadar potansiyel girişimci ve mevcut işletme sahibi 2200 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Diğer taraftan,

·      Uygulanan Özel Sektör Projelerinde Toplam Ar-Ge Harcaması: ( 9.659.460 TL )

·      Uygulanan Özel Sektör Projelerinde Satın Alınan Toplam Makine Ekipman/Cihaz Vs. Sayısı: (1088 Adet)

·      Uygulanan Özel Sektör Projelerinde Elde Edilen Toplam İlave Yeni/ Yenilikçi Ürün Sayısı: (717 Adet)

·      Uygulanan Özel Sektör Projelerinde İlave Toplam İstihdam Sayısı: (1.378 Kişi)

·      Uygulanan Özel Sektör Projelerinde İlave Kadın İstihdam Sayısı (158 Kişi)

·      Uygulanan Tüm Projelerde Eğitim Alan Toplam Kişi Sayısı (43.927 Kişi)

·      Uygulanan Tüm Projelerde Eğitim Alan Kadın Sayısı (11.662 Kişi)

·      Uygulanan Tüm Projelerde Eğitim Alan Engelli Sayısı (620 Kişi) olarak gerçekleşmiştir.

                  Ayrıca, Bölgede üretilen ürünlerin yeni pazarlara ulaşması, bölgede yer alan KOBİ’lerin sektörlerindeki son gelişmeleri yakından takip etmeleri, bölgenin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla bugüne kadar ulusal ve uluslararası 35 fuara bölgemizin aktörleri ile birlikte katılım sağlanmıştır. Bu çalışmalarla 5449 Sayılı kanunla Ajansımıza verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

SAVTÜRK: Mevlana Kalkınma Ajansı Savunma Sanayii konusunda neden çalıştı?

S.ÜLGER: Buna cevap vermek için evvela bir ülke için Savunma Sanayinin ne anlama geldiğini ifade etmek gerekir. Savunma sanayii, genel sanayiden soyutlanamayan, ülke savunması için ihtiyaç duyulan her türlü silah, mühimmat, araç ve teçhizatın üretimi ve bakımını yapan ve imalat sanayinin hemen hemen her alanı ile ilgisi olan bir sanayi organizasyonudur. Ülkelerin savunma sanayii potansiyeli ile ekonomik potansiyeli arasında bir ilişki bulunmaktadır. Savunmada ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gerecin özel veya kamu kuruluşlarınca üretilebilmesi savunma sanayiini oluşturmaktadır. Savunma sanayii, ekonominin önemli bir parçası olarak gelişmektedir. Savunma sanayii kendi alanında önemli bir ihtiyacı karşılamanın yanı sıra, benzer sektörlere göre çok yüksek katma değer oluşturması, ekonomiler için ayrı bir avantajdır. Daha önemlisi teknolojilerin gelişiminde öncü rolü nedeniyle ait oldukları ekonomilerin rakiplerine karşı üstün hale gelmesine olumlu katkı verirler. Ayrıca şemsiye sektör konumundaki savunma sanayi sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynakları nedeniyle diğer sektörlere de lokomotiflik yapabilecek dönüştürülebilecek bir etkiye sahiptir. Bu dönüştürücü etkiden Bölge sanayisinin ve sanayicisinin de faydalanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Dünyada askeri harcamalar gün geçtikçe artmakta,     Ülkemiz askeri harcamalar bakımından dünyada 18,2 milyar dolarlık harcama ile 15. Sırada yer almaktadır. GSYİH’ nın % 2,2 sini askeri harcamaya ayırmakta olan Türkiye bu oranla dünya ortalaması dolayındadır. Türkiye’nin savunma alanında yıllık 2 milyar dolarlık ihracatı, 6 milyar dolarlık cirosu ve 41

 

milyar dolarlık 553 adet proje sayısı ve % 65’i geçen yerlilik oranına ulaşması sevindiricidir. Ancak gelişmiş ülkelerde bu oran en az % 90-95 dolayındadır.•                  Türkiye Savunma Sanayi ihracatı yapan ülkeler arasında dünyada 16. ve İthalat rakamlarıyla da dünyada 6. Sıradadır. Konya Savunma Sanayinde 2018 ilk 10 aylık verileriyle 41 milyon dolarlık ihracatıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir’den sonra Türkiye’de 5. Sıradadır. Konya’da bu alanda birbiriyle koordinasyon içerisinde çalışan 2 ekosistem(Konya Merkez ve Huğlu-Üzümlü) bulunmaktadır.  

Hal böyleyken, Türkiyemiz çok isabetli bir şekilde, son yıllarda Cumhurbaşkanlığımızın savunma sanayinde Yerli Milli Üretim Politikası, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi, Alt Sistem Sahipliği politikaları doğrultusunda çok önemli gelişmeler kaydetmektedir.

Bu politikalarla uyumlu olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından, son 3 Yıldır Konya Merkez, Huğlu-Üzümlü-Beyşehir Bölgesinde, Bölgedeki KOBİ lerin Savunma Sanayine Entegrasyonu kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

SAVTÜRK: Konya’nın Savunma Sanayinde bir birikimi potansiyeli var mı?

S.ÜLGER:Konyanın Savunma Sanayinde birikimi ve potansiyeli olarak ilk göze çarpan, Huğlu-Üzümlü Ekosistemi ve savunma sanayinin diğer alanlarında imalat yapan Konya Merkez Ekosistemi ciddi bir potansiyel olarak ortada durmaktadır. Konya silah ve mühimmat ihracaatında Ankara İstanbul Eskişehir İzmirden sonra 5. Durumdadır. 2018 ilk 10 aylık rakamlara göre 41 milyon dolarlık ihracaat yapmıştır ve bu trend devam ederse İzmiri geride bırakarak 4. Sıraya yerleşecektir.

Konya Merkez Ekosisteminde hali hazırda savunma sanayine üretim yapan 100’e yakın firma bulunmaktadır. Bu firmaların, ASELSAN SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ yatırım kararı ile motivasyonları üst düzeye çıkmıştır. Konya Savunma Sanayi A.Ş. ile ASELSAN A.Ş. ortaklığında kurulacak ve SARP -Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin (UKSS) üretileceği tesisin 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan ise 100 yılı aşkın Av Tüfeği üretim kültürüne sahip Huğlu – Üzümlü Ekosistemi,  Savunma Sanayine Askeri Silahların Üretimi ve diğer imalat ile entegre olarak,  ülkemizin ihtiyacı ve hedefi olan Yerli Milli Savunma Sanayi teşkiline katkı yapmak suretiyle kendisini de yetenek ve yetkinlik anlamında geliştirmek istemektedir. Huğlu – Üzümlü Ekosistemi, halihazırda Türkiyede üretilen 800-850 bin av tüfeğinin 400-450 binini üretmektedir. Bu alanda Türkiye’nin Dünyada İtalyadan sonra 2. Duruma gelmesinde büyük paya sahiptir. Bu ekosistem çok kolay ve hızlı bir şekilde savunma sanayine hafif silah alanında entegre olabilecek durumdadır ve MPT-76 ve MPT-55, Bombaatar üretimi ile entegre olmaya başlamıştır. 

·      Bölgede (Konya Merkez -Huğlu-Üzümlü) Silah-Savunma Sanayi Potansiyeli ile ilgili olarak;

ü  2 adet Silah İhtisas Sanayi Sitesi (Yapım aşamasında),

ü  2 Adet Küme (Savunma ve Havacılık Kümesi ve Ateşli Silahlar Kümesi-Toplam 71 Firma),

ü  1 Adet Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi (Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile Konya Sanayi Odası bünyesinde kurulma aşamasında),

ü   

ü  4 Adet Üniversite (1’ i Teknik Üniversite),

ü  1 Adet Silah Teknikerliği Eğitim Programı (S.Ü. Huğlu MYO),

ü  1 Adet Eğitim Amaçlı ve sanayicinin de kullanımına açık Test Analiz Laboratuvarı (MEVKA çabalarıyla Kamu Yatırım Programına alınmıştır)  (S.Ü. Huğlu MYO),

ü  1 Adet Proje Lisesi (Huğlu da Silah Sanayi ile iç içe ve MEB tarafından Türkiye’de sadece 16 adet bulunan Proje Meslek Lisesi) 

ü  1 Adet ASELSAN SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ (Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri UKSS üretilecek)

ü  2 Adet Teknopark,

ü  1 Adet Model Fabrika ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 günlük Eylem Planında kararlaştırıldı)

ü  1 Adet Kalkınma Ajansı-MEVKA (Savunma Sanayi alanında saha çalışmaları ve destek-hibe imkanlarıyla Mevlana Kalkınma Ajansı)

ü  1 Adet Savunma Sanayi Zirvesi (Konya Sanayi Odası tarafından 2018 ‘de 4. Düzenlenmiştir.)

ü  1 Adet Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı - EYDEP (KSO ve MEVKA işbirliği ile bölgede uygulanması için Savunma Sanayi Başkanlığına önerilen program, SSB tarafından kabul edilmiştir.)

ü  En az 3000 kişilik silah konusunda tecrübeli işgücü,

ü  SSB ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği,

ü  Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün (AFGM) Onaylı Tedarikçi Listesinde (Ülke çapında Toplam 36 Firma bulunuyor) Konya’dan 11 firma,

ü  Savunma Sanayine entegre olmaya hazır yıllık 450-500 Bin Av tüfeği üretim kapasitesi (Türkiye’nin % 50’si)

ü  Türkiye’nin Av Tüfeklerinde ilk defa yapılan Yivli Silah Tasarımı ve SSB den 2 firmanın aldığı  üretim izin belgesi,

ü  Bölgede MKEK ye  sorunsuz teslim edilen  20.000 adet MPT 76 ,

ü  Yürüyen 5.56 Ve Bombaatar Projeleri,

ü  Bölgenin kendi imkanlarıyla tasarladığı ve iznini aldığı Keskin Nişancı Tüfeği Üretimi (Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi)  bölgenin potansiyelini ve geldiği aşamayı somut olarak ortaya koymaktadır.

SAVTÜRK: Mevlana Kalkınma Ajansı Savunma Sanayii konusunda Konya’da neler yaptı?

S.ÜLGER: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız (Mülga Kalkınma Bakanlığı) ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Koordinasyonu – Çabalarıyla, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, TR52 Konya Karaman Bölge Planı çerçevesinde, son 2 Yıldır Huğlu-Üzümlü-Beyşehir ve Konya Merkezde, Bölgedeki KOBİ lerin Savunma Sanayine Entegrasyonu kapsamında bazı faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

                   Bu faaliyetler, MEVKA tarafından Konya Merkez, Huğlu ve Üzümlüde yapılan saha araştırma raporlarında belirtilen sorunlar, ihtiyaçlar ve ülkemizin savunma sanayinde yerli milli üretim, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) bu alanda teknolojik derinlik oluşturulması ve yerli tedariğin geliştirilmesi politikaları ile de uyumlu olup, 9 ana başlıkta toplanmaktadır;

1)     Fiziki Altyapı Çalışmaları

2)     Teknik Altyapı Çalışmaları,

3)     Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi Çalışmaları,

4)     Danışmanlık İhtiyacına Yönelik Çalışmalar,

5)     MEVKA Mali Ve Teknik Destek Çalışmaları,

6)     Mevzuat Çalışmaları,

7)     İşbirliği Ve Koordinasyon Çalışmaları,

8)     Tanıtım Ve Farkındalık Çalışmaları,

9)     Planlanan Faaliyetler.

 

1- FİZİKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI;

·      Türkiye’nin ilk ihtisas sanayi sitelerinden  Huğlu Silah İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Üzümlü Silah İhtisas Yapı Kooperatifinin  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının altyapı ve üstyapı kredi desteklerinden faydalanması noktasında

MEVKA ve Sanayi ve Teknoloji İl müdürlüğü  uzmanlarıyla saha ziyareti gerçekleştirilip gerekli prosedür hakkında bilgilendirme yapılmış, MEVKA desteği ile hazırlanan Başvuru dosyaları Valilik kanalıyla Bakanlığa gönderilmiştir. Sonraki süreçteki ihtiyaç olacak analiz, proje, mühendislik hizmetleri, fizibilite vs. diğer gerekliliklerin yerine getirilmesinde MEVKA kendi destek mekanizmaları vasıtasıyla gerekli müdahalelerde bulunmaktadır.

 

2- TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI;

·      Huğlu ve Üzümlü bölgesinde yapılan silah imalatında ürün kalitesinin yükseltilmesinde ve insan kaynaklarının sürdürülebilirliği anlamında çok önemli bir noktada duran Test ve Laboratuvar Merkezi ihtiyacı, MEVKA uzmanlarının yardımıyla projelendirilerek 2018 yatırım programına Selçuk Üniversitesi tarafından sunulması sağlanmış olup,  Mülga Kalkınma Bakanlığımız Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü (Strateji ve Bütçe Başkanlığı-Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından proje yatırım programına alınmıştır. Huğlu MYO Silah Sanayi Eğitim Ve Ar-Ge Altyapısının Güçlendirilmesi adı altındaki projenin bütçesi 10 milyon TL olup,  2,5 Milyon TL’si eş finansman olarak S.Ü. Rektörlüğü tarafından karşılanacaktır. 2018 yılı için 1 milyon TL ayrılan Proje hayata geçtiğinde;

 

3- EĞİTİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI;

·      MEVKA S.Ü. Huğlu MYO işbirliği ile, Huğlu MYO Silah Teknikerliği bölümü YÖK den onaylanmıştır. 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılında öğrenci alması planlanmaktadır. (Edinilen bilgiye göre 2’si okul birincisi toplam 62 öğrenci programa yerleşmiştir.)

·      MEVKA MEB işbirliği ile Huğlu MTAL, Türkiye’de sadece16 adet bulunan İhtisas Lise haline gelmiştir. Üzümlü için de benzer bir süreç başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığına MEVKA tarafından yazı yazılmıştır.

·      MEVKA’nın Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimleri sonucu Huğlu ve Üzümlü, Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Bölgesi kapsamına alınıştır.

·      Konya’da düzenlenen 4. Savunma Sanayi Zirvesinde MEVKA’nın açtığı standı Konya Teknik Üniversitesi, Huğlu MYO, Adil Karaağaç MTAL, Huğlu MTAL, Üzümlü MTAL, Meram BİLSEM ortak olarak kullanmış ve kendilerine ayrılan bölümlerde Savunma Sanayi Alanında yaptıkları çalışmaları sergileyerek, ana sanayi pozisyonundaki firmalarla işbirliği olanakları konusunda faaliyetlerde bulunmuşlardır.

 

4- DANIŞMANLIK İHTİYACINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR;

·     MEVKA destekli (Güdümlü) Konya Sanayi Odası bünyesinde firmaların danışmanlık ve sertifikasyon ihtiyaçlarını koordine etmesi, SSB ile işbirliğini

     geliştirme amaçlı Savunma Sanayi Geliştirme Merkezinin yakın gelecekte faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

·     MEVKA ve KOP BKİ koordinasyonunda SSB nin bir şirketi olan STM Uzmanlarıyla bölge ziyareti ve bölge sanayicisine dönük danışmanlık alımı konusunda ilk somut adım KOP-STM nin hizmet alım sözleşmesinin imzalanması ile atılmıştır. 3 ay süren saha çalışması sonrası SSB ye ilgili uzmanlar tarafından rapor sunulmuştur. STM 2019 dan itibaren bölgede daha kapsamlı bir çalışma yapacaktır.

·     Ticaret Bakanlığı destekli Konya Sanayi Odasının işbirliği kuruluşu olduğu iki adet küme hayata geçmiştir. Huğlu-üzümlüde 17 firmanın katıldığı Ateşli Silahlar Kümesi ve Konya’da 54 firmanın katıldığı Savunma ve Havacılık Kümesi faaliyete geçmiştir.

 

5- MEVKA MALİ VE TEKNİK DESTEK ÇALIŞMALARI;

·     MEVKA bugüne kadar mali destek programları vasıtasıyla savunma sanayi sektörüne toplam 27 milyon TL proje bütçesine sahip 38 projeye 13 milyon TL destek sağlamıştır. 2018 Mali Destek Programındaki projeler arasında;

a)     Polimer kompozit silah parçaları, 

b)    Askeri tip uzaktan kumanda paneli ve sensörü,

c)     İki farklı av tüfeğinin yivli silaha dönüştürülmesi,

d)    Zırhlı mobil yakıt tankı,

e)     Askeri araçlar için kurtarma ve çekme vinci,

f)     Bomba atar, MPT 76, MPT 55, makineli tabanca üretimine yönelik ar-ge laboratuvarı ile mastar merkezi,

g)     Milli piyade tüfeği parçalarında ar-ge laboratuvarı, 

h)    AR15 tüfeği üretimi,

i)      Milli piyade tüfeği parça üretimi,

j)      Yakın muharebe silahı geliştirilmesi,

k)    Silah kalite ve ölçü kontrol altyapısı,

l)      Av tüfeklerin enjektör sistemi için ar-& ge çalışması,  Savunma sanayi için plastik parça,

m)   MPT 76, MPT 55, MP 5 vb  silahların mekanizma taşıyıcı gövdesi, el kundağı, alt/üst gövde ve arpacık hamili gibi parçalarının üretimi vs. Projeler bulunmaktadır.

·        Konya Sanayi Odasının MEVKA 2017 Güdümlü Proje Desteği kapsamında teklif ettiği, 1,3 milyon TL bütçeli Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi adlı projesi başlatılmıştır. Bu projeye ilişkin fizibilitenin hazırlanması noktasında Fizibilite Desteği Programından destek sağlanmıştır.

·        Her iki bölgede (Huğlu-Üzümlü) küçük ölçekli firmalar için, Sanayi Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile KSS altyapı ve üstyapılarının kredilendirme ve kurulma süreci başlatılmış olup, bu süreçteki gerekli araştırma, rapor, fizibilite ihtiyaçları MEVKA tarafından karşılanmaktadır.

·        MEVKA 2017 Teknik Destek Programı kapsamında BEYSİSAD (Beyşehir Silah Sanayicileri Derneğine) 15 teknik personele CAD-CAM Eğitimi verilmiştir.

·        MEVKA 2017 Teknik Destek Programı kapsamında Üzümlü Silahçılar Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Mülga Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı) Üzümlü Silah İhtisas Sanayi Sitesi kuruluşu ile ilgili Başvuru Dosyasını hazırlanması noktasında destek sağlanmıştır.

·        MEVKA 2018 Teknik Destek Programı kapsamında,  Huğlu Av tüfekleri Kooperatifine Savunma Sanayine Yönelik Mühendislik Hizmeti konusunda teknik yardım sağlanmıştır.

·        MEVKA 2018 Teknik Destek Programı kapsamında, Beyşehir Kaymakamlığına Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu Hazırlanması konusunda teknik yardım sağlanmıştır.

·        Bölgedeki Firmaların Yatırım Teşvik Belgesi Alması Noktasında MEVKA tarafından çalışma başlatılmıştır.

6- MEVZUAT ÇALIŞMALARI;

·        Yivli üretim önündeki yasal engellerin kaldırılması sağlanmış, bu gelişme sonrası, Huğlu Av Tüfeği Kooperatifi tarafından Türkiye’deki ilk yivli silah tasarımı gerçekleştirilmiş ve seri üretim aşamasına gelmiştir.

·        İlgililer nezdinde Ticaret Bakanlığı yapılan öneri sonucu Av Tüfekleri İmalatı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta yüksek teknolojili yatırım konuları arasına alınmıştır.

·        Tarım Orman Bakanlığı nın 04.07.2017 tarih ve 309 sayılı onayıyla 21.09.2017 tarihinde yürürlüğe koyduğu Beyşehir Gölü Özel Hükümlerinin 21,22 ve 23. Maddelerinin Beyşehir, Huğlu-Üzümlü Bölgesindeki Savunma Sanayi Entegrasyonuna engel oluşturması nedeniyle gözden geçirilmesi için ilgililer nezdinde çalışmalar yürütülmektedir.

7- İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI;

·        Mülga Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi ELVAN tarafından bölge ziyareti gerçekleştirilmiştir.

·         Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz TUNA ve Genel Müdür Sayın Emin Sadık AYDIN beyefendi ile bölge ziyareti gerçekleştirilmiştir.

·        Savunma Sanayi Başkanının bölge ziyareti gerçekleşmiş, daha sonra Başkanlık uzmanları ile saha ziyareti ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.

·         MEVKA organizasyonu ile MKEK Uzmanları tarafından bölge sanayicisinin 20 adet personeline, MKEK ihalelerine Katılım Ve Dosya Hazırlama konusunda eğitim verilmiştir.

·        MEVKA resmi yazısı ve organizasyonu ile Ticaret uzmanları ile Bakanlık destekleri ve URGE destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı ve saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

·        MEVKA tarafından TSE İle bölgede CIP Laboratuvarı Kurulması ve TSE belgelendirilmesi noktasında gerekli istişareler ve resmi yazışmalar yapılmıştır. İçişleri Bakanlığının bu kapsamda (AB Ulusal Eylem Planı yükümlülükleri) bazı faaliyetleri olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Daha sonra İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü himayesinde Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Başkanlığı), Emniyet Genel

       Müdürlüğü ile KOP BKİ yetkililerinin katıldığı konuyla ilgili bir toplantıya katılım sağlanmıştır.

·          MEVKA organizasyonu ile Büyükşehir Belediyesi KOMEK-İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 25 Kişiye Girişimcilik Eğitimi Ve Sertifikalandırılması yapılmıştır.

·        MEVKA talebi ile Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki, bir nevi firma akreditasyonu anlamına gelen sanayileşme firma portaline bölgedeki firmalardan SSB’ce uygun görülenlerin üye yapılması sağlanmıştır.

·        MEVKA organizasyonu ile KOSGEB Uzmanları tarafından KOBİGEL ve İşbirliği Güç birliği Destek Programları konusunda bilgilendirme çalışması yapılmış ve firmaların bu programlardan faydalanması sağlanmıştır. MEVKA tarafından bölgeden gelen destek taleplerine diğer kurumlara yönlendirme ve bilgilendirme yapılmaya devam edilmektedir.

·             MEVKA, KOP BKİ ve Konya Sanayi Odası koordinasyonunda ASELSAN tedarik yetkilileri tarafından bölge ziyareti (Konya, Huğlu, Üzümlü) gerçekleştirilmiştir.

·             Konya Sanayi Odası tarafından kurulan Konya Savunma ve Havacılık Sanayi Kümesi üyeleriyle (54 firma) ASELSAN, FNSS ve Savunma Sanayi Başkanlığı makam ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret esnasında SSM nin Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programından (EYDEP) Konya, Beyşehir, Huğlu, Üzümlü Sanayicisinin faydalanması konusu gündeme getirilmiş ve Konya’da bu programın (EYDEP) başlatılması uygun görülmüştür.

·             Türkiye’nin Av Tüfeklerinde ilk Yivli Silah Tasarımı yapılmış ve SSB den 2 firma üretim izin belgesi almıştır.

·             Bölgede MPT 76 üretimi başlatılmış, ilk 20.000 adet parça MKEK sorunsuz teslim edilmiştir.

·             5.56 Ve Bombaatar Projeleri Takip Edilmekte olup bölge (Huğlu) sanayicilerinden AKDAŞ SİLAH Bombaatar ihalesini ve AKUS Silah hafif Silah alanındaki bazı ihaleleri kazanmıştır.

·             Bölgenin kendi imkanlarıyla tasarladığı ve iznini aldığı Keskin Nişancı Tüfeği Üretimi (Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi) başlamıştır.

·             SSB nin 03.05.2018 tarih ve 14013 sayıları ile EYDEP Programının Konya’ da uygulanması ve INNOPARK da ofis teklifi kabul edilmiştir.

·             ASELSAN-KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ortaklığında Konya’da Silah Sistemleri Tesisi yatırımı onaylanmıştır.

·             Konya Teknik Üniversitesinin kurulum kararı alınmıştır.

·             Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 100 günlük Eylem Planına Konya’da Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (MODEL FABRİKA) kurulması konusu dahil edilmiştir.

·             Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde DENE-YAP Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alınmıştır.

8- TANITIM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI;

·             Gerek Konya kamuoyu gerekse ulusal kamuoyu nezdinde 2 TV, 1 Radyo ve çok sayıda gazete-dergi haberi ile farkındalık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalara gerek yerel basın gerek ulusal basın gerekse TV programlarıyla devam edilmektedir.

9- PLANLANAN FAALİYETLER

·              MEVKA 2018 MDP ve 2018, 2019, 2020 Dönemini Kapsayan SONUÇ ODAKLI PROGRAM (SOP) kapsamında Savunma Sanayine odaklanma sağlanmış olup,  bölgedeki KOBİ lerin Savunma Sanayine entegrasyonunu hızlandıracak Sonuç Odaklı Mali Destek Programlarına Devam Edilecektir.

·              SSB’ nin firması olan SSTEK ile Konya firmaları arasında ortaklık modelleri geliştirilecektir.

·              Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Savunma Sanayi ile ilgili Fakülte/Enstitü kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

·              Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Silah Mükemmeliyet Merkezi kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

·              Huğlu MYO’nun Konya Teknik Üniversitesi bünyesine alınması için çalışmalar yapılacaktır.

·         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 günlük Eylem Planına Konya’da Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (MODEL FABRİKA) kurulması teklif edilmiş, bir süredir KSO tarafından yürütülen çalışmalara ivme kazandırılarak Sanayi ve

 ·          Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Eylem Planına, Konya’da Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (MODEL FABRİKA) kurulması konusu dahil edilmiştir. Bahse konu model fabrikanın Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulması  ASELSAN SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ ve beşeri sermaye konusu göz önüne alındığında büyük önem arz etmektedir. Bu konuda ilgililer nezdinde çalışmalar yapılacaktır.

 

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN / TAKİP EDİLEN DİĞER KONULAR;

1)    Tarım Orman Bakanlığı‘nın(Mülga Orman Su İşleri Bakanlığı) 04.07.2017 tarih ve 309 sayılı onayıyla 21.09.2017 tarihinde yürürlüğe koyduğu Beyşehir Gölü Özel Hükümlerinin 21,22 ve 23. Maddelerinin Beyşehir, Huğlu-Üzümlü

2)    Bölgesindeki Savunma Sanayi Entegrasyonuna engel oluşturması nedeniyle gözden geçirilmesi,

3)    Beyşehir OSB nin altyapı sorunun çözümlenmesi,

4)    Beyşehir OSB nin Arıtma Tesisi probleminin projelendirilmesi,

5)    Huğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından sanayi sitesi yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğünden talep edilen Huğlu sınırları içerisindeki arazi (26.000 m2-hazine arazisi) noktasında gerekli çalışmalar yapılması,

6)    Üzümlü Silah İhtisas Küçük Sanayi Sitesinin (Türkiye’nin ilk ihtisas sanayi sitesi) 80.000 m2’lik Üzümlü sınırları içerisindeki satın aldığı arazide, 1.000 m2 lik 56 işyeri olarak (ilk etapta 33 işyeri) planlanan KSS’nin yapılanmasında, üstyapı ile ilgili Bakanlık Kredisi kullanılması aşamalarının hızlandırılması,

7)    Huğlu ve Üzümlü bölgesinde yapılan silah imalatında ürün kalitesinin yükseltilmesinde ve insan kaynaklarının sürdürülebilirliği anlamında çok önemli bir noktada duran Huğlu MYO Silah Sanayi Eğitim Ve Ar-Ge Altyapısının Güçlendirilmesi adındaki proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız  (Mülga Kalkınma Bakanlığımız Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) tarafından 1 milyon bütçe ile 2018 yatırım programına alınmıştır. Sunulduğu şekliyle projenin bütçesi 10 milyon TL olup,  2,5 Milyon TL’si eş finansman olarak S.Ü. Rektörlüğü tarafından karşılanacaktır.  Sayın Kalkınma Bakanımızın Huğlu-Üzümlü ziyaretinde, 2018 kamu yatırım programında ayrılan 1 milyon bütçenin artırılması gerektiği MYO Müdürü tarafından ifade edilmiştir. Projeye ilave kaynak aktarılması  noktasında gerekli girişimlerde bulunulması,

8)    Özellikle Av tüfeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı ve MPT-76, MPT-55 Parçalarının üretilmeye başlandığı Huğlu-Üzümlü Bölgesine, Türkiye’de 4-5 adet olduğu bilgisine ulaşılan (MKE, TİSAS, KALE, SARSILMAZ) SOĞUK DÖVME NAMLU MAKİNASI (COLD FORGING MACHINE) temini için SSB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, örtülü ambargo durumundaki bu makinanın temininde ve ISIL İŞLEM VE KAPLAMA TESİSİ kurulması noktasında yardımcı olması için çalışmalar yapılacaktır.

 

SAVTÜRK: Savunma Sanayinde bu kadar çaba gösterip faaliyet yapan Mevlana Kalkınma Ajansı olarak Konya’ya Aselsan Silah Sistemleri Tesisi Yatırımının Bölge Açısından Daha Sinerjik Olmasına İlişkin Düşünce Ve Önerileriniz Var Mı?

S.ÜLGER:Bilindiği gibi,  geçtiğimiz günlerde 300 milyon lira sermayeli ASELSAN-KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ortaklığında Konya'da yapılacak olan Silah Sistemleri Tesisinin kuruluşu ile ilgili bilgi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgide, söz konusu şirketin yüzde 51 hissesinin ASELSAN’a, geri kalan yüzde 49' luk hissesinin de Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, sektördeki Konya Merkez sanayicileri ve Huğlu Üzümlü katılımıyla oluşturulacak KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş.’ye ait olacağı ve makine, teçhizat, inşaat ve tasarım ve inovasyon  gibi unsurların yer aldığı diğer alanlar olmak üzere toplam 450 milyon TL’lik bir yatırımın planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu tesiste ilk etapta, ASELSAN tarafından kara, deniz ve hava platformları üzerine entegre edilerek asimetrik tehditlere karşı etkin savunma amacıyla geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin (UKSS) üretilmesi  planlanmaktadır.

Ayrıca, tesiste sistem üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yanı sıra ilerleyen dönemlerde silah sistemleri tasarım ve inovasyon merkezi olarak hizmet verecek bir tesisin temelleri atılmış olacaktır.

Bahse konu yatırım, hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin gerek Konya’ nın marka değerine katkısı, gerekse bu tesisin kapsamındaki arge, tasarım ve inovasyon merkezi gibi unsurları, şemsiye-dönüştürücü sektör hüviyetindeki savunma sanayi ile ilgili bir yatırım olması, Savunma Sanayi Başkanlığının Konya ilinin potansiyeline güveni ve Konya Sanayisinin Endüstri 4.0 vizyonuna ülkemizin yerli milli savunma sanayi perspektifinde dışa bağımlılık oranının düşürülerek yerli ve millilik oranının % 65’ lerden daha yukarılara çekilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir.

 

ASELSAN - KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş. yatırımı ile Konya’da oluşturması beklenen-olması gereken sinerjinin know - how, teknoloji, insan kaynağı transferini temin edecek ve sürdürülebilir kılacak şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için hem Konya Sanayisinin, hem Konya’daki Üniversiteler, Teknik Liseler dahil eğitim kurumlarının, hem de SSB ve ASELSAN yetkililerinin bu anlamda üzerlerine düşeni yapmaya devam etmeleri çok sevindiricidir. Diğer taraftan Konya Valimiz,  Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Konya Sanayi Odamız, Konya Ticaret Odamız başta olmak üzere, Beyşehir Ticaret Odasından BEYSİSAD VE HUSİAD’ına,, Huğlu Sanayicisinden Üzümlü Sanayicisine, Konya Teknik Üniversitesinden Huğlu MYO’na, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinden Huğlu ve Üzümlüdeki Silah İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine, Konya Savunma Sanayi A.Ş. den Konya ASELSAN Silah Sistemleri Tesisine, INNOPARK’ dan TEKNOKENT’ ine ve Mevlana Kalkınma Ajansından (MEVKA) KOP BKİ’ ye kadar, Konya’nın savunma sanayi alanındaki hamlelerini büyük bir birliktelik, koordinasyon ve kararlılık içerisinde, desteklemektedir.  Biz de MEVKA olarak ÜLKEMİZİN YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİDEKİ ATILIMLARINA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.

SAVTÜRK: Son olarak Mevlana Kalkınma Ajansı Olarak vermek İstediğiniz bir Mesaj var mı?

S.ÜLGER: Savunma Sanayideki Konya’nın son yıllardaki atağına SAVTÜRK olarak ilginiz ve ülkemiz, milletimiz ve Konya’mız için bu alanda muhtemel destek/çaba/katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

 

Diğer Haberler