Savunma Sanayii Başkanlığının mal ve hizmet alım usulleri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile iştiraklerinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin usuller belirlendi.

06 Ocak 2021

Savunma Sanayii Başkanlığının mal ve hizmet alım usulleri belirlendi

"Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konuldu.

Söz konusu usul ve esaslar, SSB ile Başkanlığın doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerini, Ar-Ge projelerini, yenilikçi projeleri, yapılabilirlik etütlerini ve danışmanlık hizmetlerini kapsayacak. Bu süreçlerde ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenlik, gizliliğin sağlanması, rekabetin korunması ve maliyet etkinlik ilkeleri esas alınacak.

Başlama kararında uluslararası iş birliğiyle yapılacağı belirtilen projelerle devletlerarası ikili veya çok taraflı anlaşmalar neticesindeki alımlar, ilgili mevzuat çerçevesinde bu usul ve esaslara tabi olmaksızın gerçekleştirilecek.

SSB, alım yöntemi olarak teklif alma, tek kaynaktan temin ve yarışma yöntemlerini kullanabilecek. SSB tarafından başlatılması uygun görülen projeler için proje türü belirlenecek ve başlama kararı taslağı hazırlanacak.

Ar-Ge projelerine ilişkin başlama kararları, ilgili daire başkanlığı tarafından teklif edilecek ve Savunma Sanayii Başkanının onayına sunulacak.

Başlama kararının alınmasını müteakip, SSB tarafından uygun görülen hallerde teklife çağrı dosyası hazırlanacak ve yayımlanacak. Yerli malı veya yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması konuları da dahil olmak üzere teklife çağrı dosyası içinde yer alacak asgari hususlar SSB tarafından belirlenecek.

Firmalar SSİK kararıyla seçilecek

Projelere ilişkin teklif değerlendirme sonuçları ​​​​​​​Savunma Sanayii İcra Komitesine (SSİK) arz edilecek ve sözleşme imzalanacak firmanın seçimi SSİK kararıyla yapılacak. SSİK uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla komite üyelerine veya SSB başkanına devredebilecek.

Sözleşme müzakereleri, istekliyle seçim kararına uygun olarak yürütülecek ve nihai hale getirilecek. Müzakereler sırasında proje kapsamında ortaya çıkabilecek ve ilave maliyet gerektirecek talepler, SSB tarafından kaynak üst sınırı içinde kalmak kaydıyla değerlendirilecek.

İhtiyaç duyulması halinde, projeler kapsamında rekabet koşullarını bozmayacak şekilde aynı konu veya iş için birden fazla yükleniciyle sözleşme imzalanabilecek.

SSB, proje kapsamında alınacak teminatların türü, oranı, süresi ve iade koşullarını belirleyecek. İhalelerde isteklilerden geçici teminat alınacak. Çağrı dosyasında belirtilmesi şartıyla geçici teminat alınması zorunlu olmayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile ilgili mal ve hizmet alımı, üretimi, yenileştirme, yapım, ana silah ve malzeme sistemleriyle mühimmatın yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilmesi halinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıklarıyla sermayesinin yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilecek. İhtiyaç makamının İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için) olması ve bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan alımlarında Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile ilgili olma şartı aranmayacak.

Projelerin kaynağı

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları için gerekli olan kaynak, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması şartıyla Fondan karşılanacak. Ancak gerekli durumlarda aktarım şart olmayacak.

Bu kurumlar haricindeki kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının tedarikiyse ancak kaynağının yılı Bütçe Kanunu veya ilgili kanunlarda yer alan hükümlere istinaden Fona aktarılması şartıyla yapılacak.

Ar-Ge, acil alım projeleri, yenilikçi projeler, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetleri için Fondan ayrılacak kaynak, yıllara sari olarak SSİK kararıyla belirlenecek.

SSB, herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, yeni teklif isteme, tekliflerden birini, bazılarını veya tamamını reddetme, verilen teklifleri kabul edip etmeme ya da ihaleyi iptal etme hususlarında serbest olacak.

Daha önce ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler ve bunlara ilişkin sözleşmeler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Diğer Haberler
Gündem

Savunma sanayisinde 'ihracat seferberliği'

Türk savunma sanayisinin, yurt dışı pazarlara açılmak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda ülkeyle iş birliği geliştirilerek, "ihracat seferberliği"ne hazırlandığı bildirildi.