"On birinci kalkınma planı ve savunma sanayii"

Makale/ Fatih YALÇIN

12 Ocak 2020

On birinci kalkınma planı ve savunma sanayii

 ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI VE SAVUNMA SANAYİİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı yayınlandı.  Planın Giriş Bölümünde; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacağı” ifade edilmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı, Tüm Kurumlara, Önceliklerini Belirlemede Yön Verecek Bir Politika Seti Sunuyor

On Birinci Kalkınma Planı, diğer politika dokümanları ile stratejik planların hazırlanmasında tüm kurumlara, önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır. Planda öngörülen politika ve tedbirlerin etkin bir biçimde hayata geçirilmesini teminen Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli programlar (OVP), Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, kurumsal stratejik planlar Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kalkınma Planında, plan ve bütçe bağlantısını güçlendirmek üzere uygulanacak tüm politikaların ve alınacak tedbirlerin bütçe boyutu özellikle dikkate alınmıştır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini planda öngörülen hedef ve kaynaklara göre ortaya koyacaklardır.

Siyasi Ve Ekonomik Düzlemde Yeni Güç Ve Çekim Merkezlerinin Oluştuğu Bir Dönemde On Birinci Kalkınma Planı Hazırlandı

Kalkınma Planı, uluslararası işbirliklerinin çeşitlenerek daha karmaşık bir hale geldiği, belirsizliklerin arttığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik ve siyasi güç dengelerinin hızlı bir biçimde değiştiği, küresel düzeyde yeniden dengelenme sürecinin devam ettiği, siyasi ve ekonomik düzlemde yeni güç ve çekim merkezlerinin oluştuğu bir ortamda hazırlanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planının Vizyonu, Temel Amaç Ve İlkeleri

On Birinci Kalkınma Planı “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonuyla uzun vadeli bir perspektif sunmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde Planın uzun vadeli kalkınma amacı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır. On Birinci Kalkınma Planı ile Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2023 yılında GSYH’ nın 1.080 milyar dolara, kişi başına gelirin 12.484 dolara yükseltilmesi; ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir.

On Birinci Kalkınma Planının 15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış olduğu her alanda, topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılmasını sağlayarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanması öngörülmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısının uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.

Gelişme Eksenleri

·      İstikrarlı ve güçlü ekonomi,

·      Rekabetçi üretim ve verimlilik,

·      Nitelikli insan, güçlü toplum,

·      Yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre,

·      Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim.

Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır.

Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.     

Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir.

Öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Sektörler

1.     Kimya

2.     İlaç ve Tıbbi Cihaz

3.     Elektronik

4.     Makine-Elektrikli Teçhizat

5.     Otomotiv

6.     Raylı Sistem Araçları

On Birinci Kalkınma Planında Savunma Sanayii Öncelikli Gelişme Alanları Arasında Yer Aldı

Öncelikli Gelişme Alanları

1.     Savunma Sanayii

2.     Turizm

3.     Tarım

On Birinci Kalkınma Planında Savunma Sanayii İle İlgili Temel Amaçlar;

·      İhtiyaçların azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılanması,

·      Savunma Sanayii ekosisteminin güçlendirilmesi,

·      Bu alanda edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımının sağlanması temel amaç olarak belirtilmektedir.

 

SAVUNMA SANAYİİ 2023 HEDEFLERİ

2018

2023

Savunma ve Havacılık Sanayii Cirosu (Milyar Dolar)

6,7

26,9

Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı (Milyar Dolar)

2,0

10,2

Savunma ve Havacılık Sanayii İstihdamı (Bin Kişi)

44,7

79,3

Savunma Sanayii Yerlilik Oranı (%)

65

75

Savunma Sanayii İle İlgili Politika Ve Tedbirler

Planın savunma sanayi ile ilgili politika ve tedbirler kısmında, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projelerin hayata geçirileceği, farklı harekât ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımının benimseneceği ifade edilmektedir.

Planda, bir taraftan Savunma sanayii ürünleri geliştirilirken, diğer taraftan sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılığın azami ölçüde azaltılacağı, politika ve tedbir olarak ortaya konulmuştur.

Yetenek Envanteri, Yerlileştirme Yol Haritası, Savunma Sanayii Akademisi Ve Vizyoner Genç Projesi

Planda, endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek Yetenek Envanteri’nin oluşturulması, ‘Yerlileştirme Yol Haritası’nın belirlenmesinin sağlanması, ‘Savunma Sanayii Akademisi’ aracılığıyla eğitim verilmesi, ‘Vizyoner Genç Projesi’ kapsamında gençlere staj, iş imkânları sağlanarak teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler verilmesi politika ve tedbir olarak belirlenmiştir.

İha Motoru Prototipi’nin Ve ‘Kara Araç Motoru’nun Teslimi

Plan döneminde, Altay Tankı, Yerli Hava Savunma Sistemleri ve Deniz Platformlarının envantere kazandırılacağı, envanterdeki ‘İnsansız Hava Aracı (İHA)’ sayısının artırılacağı ve ‘İHA Motoru Prototipi’nin ve ‘Kara Araç Motoru’nun tesliminin yapılacağı belirtilmiştir.

Plan kapsamında, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısının güçlendirilmesi, KOBİ’ler başta olmak üzere sektör firmalarının desteklenmesi, ihracatın ve ekosistemdeki işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Sektörün Nitelikli İnsan Gücü İhtiyacını Karşılamak Amacıyla İhtiyaç Duyulan İllerde, Analizler Yapılarak Savunma Sanayii İle İlişkili Mesleki Ve Teknik Okullar Açılacak

Plan döneminde, savunma sanayiinin ilişkili olduğu alanlara yönelik mesleki ve teknik okulların ihtiyaç analizlerinin yapılarak standardize edilmesi ve ihtiyaç duyulan illerde bu okullardan açılması planlanıyor.

Eydep Ve Savunma Sanayii Yatırım Ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programıyla Kobiler Desteklenecek

On Birinci Kalkınma Planında; Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacağı ve savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dâhil tüm firmalara yönelik olarak savunma sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacağı ifade edilmektedir.

Sektördeki Tüm Paydaşlar Arasındaki İşbirliği, Koordinasyon Güçlendirilecek

Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları) düzenlenecektir.  

Diğer Haberler