MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de

Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) kurulacak.

16 Haziran 2021

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan MKE A.Ş kurulacak. MKE A.Ş'nin, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak.

MKE A.Ş, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak ancak Hazinenin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. Şirketin, işletme bütçesi ile ilgili her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınacak.

Görev ve yetki

MKE A.Ş, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumlan kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecek.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek için aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

MKE A.Ş, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE A.Ş, ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye'de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri; faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde hammadde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek veya devralabilecek.

Denetim

MKE A.Ş, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından genel kurul kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulacak. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, genel kurula sunulmasının ardından MKE A.Ş tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecek.

MKE A.Ş yönetim kurulu üyeleri, bir üyesi Hazine ve Maliye Bakanının önereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilecek. genel müdür, genel kurul tarafından belirlenecek.

Yönetim Kurulu ve genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları, yönetim kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları, MKE A.Ş'nin faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler kurulması, devir ve tasfiyesi, mali hükümleri ile diğer konular, şirketin esas sözleşmesiyle belirlenecek.

Yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

Personel rejimi

MKE A.Ş hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu'na tabi personel eliyle yürütülecek. Şirket faaliyet alanı ile ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek.

Şirkette istihdam edilecek personel hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri uygulanmayacak. İstihdam edilecek personelin; işe alınması, sayısı, ataması, nakli, görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, kadrosu, unvanı, görevde yükselmesi, ücreti ile diğer tüm mali ve sosyal hakları, terfisi, izni, çalışma esasları, vekalet, ödül ve disiplin işlemleri ile sözleşme esasları ve benzeri diğer uygulamaya ilişkin hususlar genel kurul tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek.

MKE A.Ş bünyesinde çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ile yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek. Çalışma izni muafiyet belgesi verilen yabancı, bu belge ile iş sözleşmesi süresi boyunca Türkiye'de ikamet edebilecek ve şirket bünyesinde çalışabilecek.

Muafiyet

Kanun teklifiyle, MKE A.Ş'nin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası MKE A.Ş'ye ait olan şirketlerin muaf tutulacağı mevzuat hükümleri de düzenlenecek. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım hükümleri, MKE A.Ş hakkında uygulanmayacak.

Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin hükümleri de MKE A.Ş hakkında uygulanmayacak.

MKE A.Ş'nin, faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını her daim tedarik edecek MKE AŞ'nin, bu kapsamda yapacağı ithalat işlemlerinde zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemede, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan mevcut personelin durumuna ilişkin uygulamaların belirlenmesi için geçiş hükmü de yer alıyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun genişleyen faaliyetleri ve hizmet alanının gerektirdiği nitelikte ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren ve nitelikli personelin MKE A.Ş'de çalışmaya devam etmelerini özendiren bir yapının oluşturulması, bu kapsamda Türkiye'de geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen uygulamalar da dikkate alınarak, personel yapısına ilişkin uygulamaların yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

MKE A.Ş'nin yeniden yapılandırılması amacıyla gerekli olan geçiş sürecinde, hizmetin aksamaması için mevcut yönetim kurulu, genel müdür ve idari görevi olan personel, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek.

Kaynak AA

 

Diğer Haberler
Kara

Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında yoğun talep gören Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, kule üzerine yerleştirilerek üs bölgelerinin korunmasında kullanılmaya başlandı.