MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

04 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30645

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 546

Ekli “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ”m yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 27/9/2010 tarihli ve 2010/1091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“(1) Bu Esaslara göre yapılacak ihaleler açık ihale usulü veya pazarlık usulü ile gerçekleştirilir.”

“(4) Pazarlık usulüne göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararma esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

 

Tarihi

Savısı

11/12/2010 |

27782

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı  Resmi Gazetenin

 

Tarihi

Savısı

3/6/2017 |

30085